عید قربان

عید قربان
با نماز و عبادتش
با ذکر و دعایش
با قربانى و صدقات و احسانش
بسترى براى جارى ساختن
مفهوم عبودیت و بندگیست
این عید بندگی بر شما مبارک

 

شرکت آریا پروتئین اتحاد