افتتاح شعبه جدید شرکت آریا پروتئین اتحاد در مجمتع تجاری پرومای مشهد

افتتاح  دپارتمان گوشت فروشگاه پروما (شعبه ۳)،افتخاری دیگر برای مجموعه بزرگ آریا پروتئین اتحاد

در این فروشگاه ها هم مثل همیشه در خدمتتان هستیم

شعب ۴ و ۵ بــــــــزودی

شعب آریا پروتیئن

آریا پروتئین